กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผน งาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานช่างสุขาภิบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 


  • DSCF2140.JPG
    เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์กา...

  • 62644832_343842086300270_7803265775019491328_n.jpg
    ข้าราชการและพนักงานกองช่าง1.นางอนัญญา บุญญปราศรัย ผู้อำนวยการกองช่าง2.นายสุวิทย์ ไม้สด ผู้ช่วยนายช่างโยธา3.นางสาวอนรรฆพร แสงศักดิ์ดา ผู้ช่วยนายช่างโยธา3.น.ส.จันทร์ศิริ พนมทม พนักงา...

  • S__3276891.jpg
    การทำงานและศึกษาดูงานของฝ่ายโยธาในด้านต่างๆ

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,789