กิจกรรมต่างๆของ อบต.เกาะกูด


 • P1121995.JPG
  กิจกรรมสืบสานตำนานเกาะกูด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 • 10931398_382229378626142_1203228836161460334_n.jpg
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดร่วมกับหน่ายงานราชการและภาคเอกชนจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ขึ้น ณ วันที่ 12 มกราคม 2562 บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 • เกาะกูดคัพ ที่16_๒๐๐๘๑๔.jpg
  การแข่งขันกีฬาเกาะกูด ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 10 - 16 มี.ค. 62 มีการแข่งขันเปตอง เซปักตะกร้อ บอลเลย์บอล และฟุตบอล

 • สงกรานต์62_๒๐๐๘๑๔_6.jpg
  สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ วัดราษฎร์บำรุง วันที่ 13 เมษายน 2562

 • บอลคอก 10-13462_๒๐๐๘๑๔_0.jpg
  การแข่งขันบอลคอกระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย.2562

 • KK Run 3_๒๐๐๘๑๔_6.jpg
  งานวิ่ง Ko Kut Run Fun Around 3 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 62 https://www.facebook.com/KoKutRunFunAround

 • CSR_๒๐๐๘๑๔_2.jpg
  CSR
  กิจกรรมดีดีคืนความสุขให้ธรรมชาติบ้านเราทำงานร่วมกันระหว่าง อบต.เกาะกูด ททท สำนักงานตราด กับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะกูด และ ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกปะการังเทียม

 • แห่เทียน_๒๐๐๘๑๔_8.jpg
  อบต.เกาะกูด ร่วมกับหน่วยงานข้าราชการ เอกชนและประชาชนจัดกิจกรรมส่งเสริมพระเพณีเข้าพรรษาและแห่เที่ยนพรรษา ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

 • ทักบาตรเทโวโรหณะ 141019_๒๐๐๘๑๔_20.jpg

 • ลอยกระทง 62_๒๐๐๘๑๔_11.jpg
  กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงและทำบุญพระทรายน้ำไหลประจำปี 2562 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหาดตะเภา

 • สืบสาน 63_๒๐๐๘๑๔_16.jpg
  สืบสานตำนานเกาะกูดประจำปี 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ในงานมีวงดนตรี และการแสดงให้ชม รายได้ทั้งหมดมอบให้วัดราษฎร์บำรุง

 • วันเด็ก 63_๒๐๐๘๑๔_16.jpg
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ร่วมกับ หน่วยงานราชการ เอกชน และ ประชาชนชาวเกาะกูด ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 มีกิจกรรมและอาหารแจกให้แก่เด็กๆ

 • กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 24763_๒๐๐๘๑๔_1.jpg
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ วัดราษฎร์บำรุง

 • บำเพ็ญประโยชน์_๒๐๐๘๑๔_0.jpg
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในเกาะกูดพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ

 • พ่นหมอกควัน62_๒๐๐๘๑๔_0.jpg
  อบต.เกาะกูดออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงเพื่อป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ

 • อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ_๒๐๐๘๑๔_8.jpg
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครภัยพิบัติประจำอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563

 • อบรมป้องกันCovid_ทำหน้ากาก_๒๐๐๘๑๔_5.jpg
  อบต.เกาะกูดร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอเกาะกูดจัดอบรมเชิงปฏิบัิตการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งจัดทำหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

 • อุปสมบทหมู่ 63_๒๐๐๘๑๔_0.jpg
  อุปสมบทหมู่ ณ วัดราษฏร์บำรุง

 • เขาพรรษา2563_๒๐๐๘๑๔_0.jpg
  แห่เทียนจำพรรษา

 • ซักซ้อมเจ้าหน้าที่อบต_11.ควบคุมโควิด19_๒๐๐๘๑๔.jpg
  อบต.เกาะกูดร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอเกาะกูดซักซ้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื่อโคโรนา

 • คลองมาดสะหงาดสะเงย_๒๐๐๘๑๔_9.jpg
  ถนนคนเดิน ณ หมู่บ้านคลองมาด ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

 • โครงการก_3.จัดการขยะในครัวเรือนเพื่อชุมชนส.jpg
  อบต.เกาะกูดร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอเกาะกูดให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ

 • 62484777_2222516934725050_1918735330492547072_n.jpg
  ข้าราชการและพนักงานสำนักปลัด1.น.ส.ประภาพันธ์ ปั้นชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ บริหารจัดการ ควบคุม กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ดูแลงานกฏห...

 • DSCF2135.JPG
  พื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การ...

 • 107640427_650067782528181_8831078039790992638_n.jpg
  งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. -...

 • 15971.jpg
  หน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ท างานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,784