กิจการสภา

งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.

         - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,209