ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

  1. นายเดชาธร จันทร์อบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โทร. 081-9490938 
  2. นายนธี อินทสุวรรณ รองฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  3. นายจักรกฤช หงษ์ร่อน รองฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
  4. นายสุรินทร์ พนมทม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ส.อบต.หมู่1 
  5. นายธีรชาติ ถวิลวงษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด หมู่ 2 
  6. นางวาสนา สิงหพันธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด หมู่ 3   
  7. นายประสาท สวัสดิ์สุข รองประธานสภา/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด หมู่ 4  
  8. นายอุเทน โครัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด หมู่ 5 
  9. นายสมชาย อินทเสน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด หมู่ 6 
  10. นางสาวประภาพันธ์ ปั้นชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด/เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,790