การลดขั้นตอนการทำงาน

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 
               องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จึงขอประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

การลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

การขออนุญาตก่อสร้าง 

{{ผู้ขออนุญาต ----->ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง --1วัน--> ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ---->ตรวจสอบสถานที่ ---1วัน->ตรวจสอบเอกสารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ---1วัน->พิจารณาเห็นชอบ --1วัน-->พิจารณาอนุมัติ --1วัน--}}

 

เอกสารยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

(เนื้อที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

1.แปลนบ้าน, แผนที่สังเขปสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 3 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น) จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้าน(กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น) จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน นส.3 ก สค.1 จำนวน 1 ฉบับ

7.หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ฉบับ

8.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

 

 

 

เอกสารยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

(เนื้อที่เกิน 150 ตารางเมตร)

1.แบบแปลนก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น) จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้าน(กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น) จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน นส.3 ก สค.1 จำนวน 1 ฉบับ

7.หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ฉบับ

8.รายการคำนวณโครงสร้าง จำนวน 1 ฉบับ

9.สำเนาบัตรวิศวกรผู้คำนวณรายการโครงสร้าง จำนวน 1 ฉบับ

10.สำเนาบัตรวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1 ฉบับ

11.สำเนาบัตรสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร จำนวน 1 ฉบับ

12.หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน

13.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

 

เอกสารยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม

1.แบบแปลนก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น) จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้าน(กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น) จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน นส.3 ก สค.1 จำนวน 1 ฉบับ

7.หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างในที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ

8.รายการคำนวณโครงสร้าง จำนวน 1 ฉบับ

9.สำเนาบัตรวิศวกรผู้คำนวณรายการโครงสร้าง จำนวน 1 ฉบับ

10.สำเนาบัตรวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1 ฉบับ

11.สำเนาบัตรสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร จำนวน 1 ฉบับ

12.หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน

13.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

(กรณีขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมจะต้องยื่นเอกสารกับที่ว่าการอำเภอที่ตั้งของโครงการก่อน)

เอกสารยื่นขอรับรองการใช้อาคาร (ตามแบบ อ.6)

1.ใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคาร อ.1

2.แบบแปลนที่ให้อนุญาต

3.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ฉบับ

5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,278