การลดขั้นตอนการทำงาน

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 
               องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จึงขอประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด.


การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เดือนธันวาคม ทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ ===>ยื่นแบบรายการทรัพย์สินภายในเดือน ม.ค.-ก.พ. แบบ ภ.ร.ด. 2  ===>แจ้งผลการประเมิน (ม.ค. – เม.ย.) ===>ชำระภาษีภายใน 3 นาที ===>รับใบเสร็จ

 

การชำระภาษีป้าย

เดือนธันวาคม ทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ ===>ยื่นแบบแสดงรายการ แบบ ภ.ป. 1  ===><ป้ายก่อนเดือน มี.ค. แจ้งผลการประเมิน (ม.ค. – เม.ย.)===><ป้ายหลังเดือน มี.ค. แจ้งผลการประเมิน (ม.ค. – เม.ย.)>===>ชำระภาษีภายใน 3 นาที ===>รับใบเสร็จ

 

การชำระภาษีบำรุงท้องที่

เดือนธันวาคม ทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ ===>นำหนังสือที่แจ้งมาชำระภาษีภายในภายในเดือน ม.ค.-เม.ย.  ===>ชำระภาษีภายใน 3 นาที ===>รับใบเสร็จ


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผู้ประกอบการยื่นคำขอ ===> เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขอ ===> กรณีถูกต้อง ===> เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบ จนท.สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ ===> กรณีถูกต้องด้านสุขลักษณะ ===> เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

 

ผู้ประกอบการยื่นคำขอ ===> เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขอ ===> กรณีไม่ถูกต้อง ===> เมื่อแก้ไขถูกต้อง ===> ไม่ถูกต้องด้านสุขลักษณะ ===> เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาต

 

กรณีไม่ถูกต้อง ===> แจ้งผู้ประกอบการภายใน 7 วันเพื่อทราบและแก้ไข ===> กรณีไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ===> เป็นการสละสิทธิ์การยื่นคำขอ

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,218