การลดขั้นตอนการทำงาน

พื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 
               องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จึงขอประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

ผู้รับบริการเขียนคำร้อง ==ภายใน 30 นาที=> แจ้งผู้บริหาร ==ภายใน 2 ชั่วโมง=> เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ

 

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ผู้รับบริการยื่นคำร้อง ===> เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ==ภายใน 1 วัน=> เสนอผู้บริหารสั่งการ ==ภายใน 1 วัน=> หน่วยงานดำเนินการ ===> แจ้งผู้ร้องเรียน

 

การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง

ผู้รับบริการยื่นคำร้อง ===> เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ===> เสนอผู้บริหารสั่งการ ==ภายใน 1 วัน=> หน่วยงานดำเนินการ ===> แจ้งผู้ร้องเรียน

 

การช่วยเหลือสาธารณภัย

ผู้รับบริการแจ้งทางโทรศัพท์ ==ทันทีที่ได้รับแจ้ง=> ส่งพนักงานไปที่เกิดเหตุ ===> ช่วยเหลือผู้ประสพภัย

 

 

การขอรับเบี้ยยังชีพ

ผู้รับสวัสดิการยื่นเอกสาร ===> เจ้าหน้าตรวจสอบเอกสาร ===> เสนอคณะกรรมการ ===> เสนอผู้บริหารอนุมัติ ===> รอรับเบี้ยยังชีพ

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

1.    ผู้ที่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะกูด อายุ 59 ปี

2.    รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.    สำเนาทะเบียนบ้าน

5.    สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

6.    สำเนาสมุดประจำตัวผู้พิการ/กรณีขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

7.    สำเนาหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล (กรณีขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)

 

 

 

 

 

 

 ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,208