ทำเนียบข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายการคลัง

ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายการคลัง

1.นางพฤกษร พึ่งไทย ผู้อำนวยการส่วนการคลัง วางแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบงานการบริหารการคลัง

2.นางปทิตตา วงษ์ศรียา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี งานการเงิน บัญชี งานพัสดุ งานพัฒนาจัดเก้บรายได้ และตรวจสอบงานด้านการคลัง

3.นายศุภชัย ศรีแสง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จัดเก็บและรับชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่

3.นางขวัญศิริ ระยับศรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ งานการจัดซื้อ จัดจ้าง งานทะเบียนพัสดุ

4.นางกานต์นภา ม่วงคำ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จัดเก็บและรับชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่

5.นางสาวกัญญาลักษณ์ โยธาภิรมย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี งานการเงิน งานบัญชี งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 78,052