ทำเนียบบุคคลากรสำนักปลัด

         ข้าราชการและพนักงานสำนักปลัด

1.น.ส.ประภาพันธ์ ปั้นชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ บริหารจัดการ ควบคุม กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ดูแลงานกฏหมายและคดี รวมถึงด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

2.นายสุรพัศ ระถะยาน   หัวหน้าสำนักปลัด กำกับควบคุมดูแลภายในสำนักปลัด ดูแลงานนโยบายและแผนต่างๆ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการศึกษาและวัฒนธรรม งานจดทะเบียนพาณิชย์ งานบุคลากร

3.นายณฐกร ลีลาวัตร นักพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ จ่ายเบี้ยยังชีพ งานบริหารทั่วไป 

4.นางสาวจุฑาลักษณ์ น้อยศรีอยู่  เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติกร ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย

5.นายประชา คิดดี   เจ้าหน้าที่บุคลากร ดูแลงานบุคลากร

6.น.ส.จิรปรียา พูลเกษม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รับผิดชอบศูนย์        การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว สื่อโซเชียลมีเดียของ            องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ึึ7.นางสาวเพ็ญพิมล หอมจันทร์ แม่บ้าน

 8.นางสาวไอยศวรรย์ ศิริราชนิยม งานบริหารงานทั่วไป กิจการสภา

                                                                                  

#1 โดย: L5194 [IP: 1.179.167.xxx]
เมื่อ: 2016-06-03 14:49:58
กองสาธารณสุข ไม่ทำเนียบบุคลากร หรือคับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,218