ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

     เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไม่เกิน  50  คน  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*********************************

วงเงินประมาณ  1,834,700  บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  2,491,800  บาท  (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2565  ระหว่างเวลา  08.30-16.30  น.

ผู้สนใจสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  0817624360

                                                                                        ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,209