รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส

                                       

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

เรื่อง   ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  25๖๑

                                                      ********************************

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด   ได้ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30  กันยายน 25๖๑

          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด  ขอประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  หากมีข้อสงสัยประกาศใดสามารถสอบถามได้หมายเลขที่ 081-762-4360 ในวันและเวลาราชการ

                             จึงขอประกาศให้สอบโดยทั่วกัน

 

                                                                                    ประกาศ  ณ  วันที่    2    เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  25๖๑

 

                           

               (  นายเดชาธร  จันทร์อบ  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

Visitors: 85,208