มอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559

--------------------------------------------

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546 หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้มีคำสั่งที่  256/2558 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยให้ นายกฤษดา ศานติโกมลและนายวัยวุฒิ พนมทม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นผู้รับมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งนี้

 


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม พ.. 2558

(นายเดชาธร จันทร์อบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

*******************************************************************************************

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ที่      504/2558

เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559

--------------------------------------------

ตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) .. 2546 จึงมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดให้  นายกฤษดา ศานติโกมลและนายวัยวุฒิ พนมทม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่ง ในการนี้ เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดได้ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับการมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว ให้จัดทำรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดทราบ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่  28  ธันวาคม พ.. 2558

(นายเดชาธร จันทร์อบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ลายเซ็นนายก

 

ลายเซ็นนายก


 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,218