การจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็น

ที่ ตร ๗๔๔๐๑ / 127                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

                                                                               อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

 

                                                           15   พฤษภาคม  2560

 

เรื่อง    แจ้งผลการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

เรียน    นายอำเภอเกาะกูด

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. รายงานการประชุมการจัดทำประชาคม                     จำนวน     ๑      ฉบับ

 

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้จัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกาะกูดเกี่ยวกับการพิสูจน์ที่ดิน นั้น

 

บัดนี้ การจัดทำประชาคมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฎว่าประชาคมมีความเห็นส่วนใหญ่ว่าหากพิสูจน์ไม่ได้ก็ขอแต่เพื่อทำประโยชน์ต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน โดยใช้แผนที่ของธนารักษ์ที่นำมาแสดงในวันทำประชาคม

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                         ( นายเดชาธร  จันทร์อบ )

                                                นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

                                        

 

 

 

 

 

สำนักปลัด                                                                                    

โทร  ๐๘ ๑๗๖๒ ๔๓๖๐

E-mail koh_kut@hotmail.com

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,210