ประชาสัมพันธ์การอบรมสุขาภิบาลอาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดได้จัดอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 (สำหรับผู้สัมผัสอาหาร) วันที่ 27 มิถุนายน 2566 (สำหรับผู้ประกอบกิจการ) โดยสามารถสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://foodhandler.anamai.moph.go.th โดยเลือกหน่วยงานจัดอบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,789