กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการให้บริการ

หมายเหตุ

1.

จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

5 นาที/ราย

 

2.

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน (ภ.ร.ด.2)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร

3.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.12)

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีผ่านมา (ภ.บ.ท.12)

5 นาที/ราย

 

3.

จัดเก็บภาษีป้าย

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ

2.เจ้าหน้าที่เอกสารตรวจสอบเอกสาร

3.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีผ่านมา (ภ.ป.7)

5 นาที/ราย

 

4.

การขอคืนภาษี

1.ผู้ประสงค์ขอคืนภาษียื่นคำขอและเอกสารประกอบพร้อมยื่นแบบ ภ.ร.ด.2

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

3.เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำพิจารณา

4.แจ้งผู้ขอคืนภาษีรับเงินคืน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2 ชั่วโมง/ราย

 

5.

การขอลดค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1.ผู้ประสงค์ขอลดค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นคำขอและเอกสารประกอบพร้อมกับยื่นแบบ ภ.ร.ด.2

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมตรวจสอบสภาพโรงเรือน สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง

3.เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ประเมิน เพื่อพิจารณาลดค่ารายปีหรือไม่

4.แจ้งการประเมินให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.คำชี้แจง (ถ้ามี)

3.หลักฐานประกอบคำชี้แจง (ถ้ามี)

5 วัน/ราย

 

 

 

 

 

ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการให้บริการ

หมายเหตุ

6.

ขออนุญาตก่อสร้าง

- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง

- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร

2.นายตรวจตรวจเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ

3.นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ

4.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้าง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต

2.สำเนาโฉนดที่ดิน ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า(กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน)

3.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ

4.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร

5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม

30 นาที/ราย

 

7.

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

1.ประชาชนเขียนคำร้องขอ

2.แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ

3.หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

4.แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3 ชั่วโมง/ราย

 

8.

ช่วยเหลือสาธารณภัย

1.ประชาชนเขียนคำร้องขอ

2.แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ

3.หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

4.แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.รูปถ่าย

3.ใบแจ้งความ (กรณีเรือจม)

4.ใบอาชญาบัตร (กรณีเรือจม)

ในทันที

 

9.

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

1.ประชาชนเขียนคำร้องขอ

2.แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ

3.หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

4.แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.หลักฐานประกอบการร้องทุกข์

กำหนดระยะเวลาให้ อบต.แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

 

10.

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ ก.อ.1)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

3.เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่แล้วพิจารณาออกใบอนุญาต ฯ (แบบ ก.อ.2)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาตประกอบการ

 

20 วัน/ราย

 

ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการให้บริการ

หมายเหตุ

11.

การขออนุญาตการจัดตั้งตลาด

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ ส.อ.1)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต

2.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาตประกอบการ

3.สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)

5.สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร

6.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

20 วัน/ราย

 

 


ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการให้บริการ

หมายเหตุ

12.

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ ส.อ.1)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต

2.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาตประกอบการ

3.สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)

5.สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร

6.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

20 วัน/ราย

 

13.

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ ส.ณ.1)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

3.เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่และสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะแล้วพิจารณาออกใบอนุญาตฯ (แบบ ส.ณ.2)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจำหน่ายฯ

3.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นขนาด 1x1.5 นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่าย คนละ 3 รูป

4.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่าย

5.แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจำหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)

20 วัน/ราย

 

14.

การจดทะเบียนพาณิชย์

1.ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ

2.เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและจดทะเบียน

3.ชำระเงินค่าธรรมเนียม

4.นายทะเบียนเซ็นรับรอง

 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.หนังสือมอบอำนาจ

5 นาที/ราย

 

 

ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการให้บริการ

หมายเหตุ

15.

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

3.เสนอผู้บริหาร

4.ประกาศรายชื่อ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง

2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง

5 นาที/ราย

 

16.

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

1.ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

3.เสนอผู้บริหาร

4.ประกาศรายชื่อ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง

2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง

5 นาที/ราย

 

17.

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

1.ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

3.เสนอผู้บริหาร

4.ประกาศรายชื่อ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง

2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง

3.ใบรับรองแพทย์

5 นาที/ราย

 

 

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 


สรุป 7 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 5 นาที

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 


สรุป 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 5 นาที

  

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การจัดเก็บภาษีป้าย


สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 5 นาที

 

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การขอคืนภาษี

 


สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง

 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การขอลดค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 


สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 5 วัน

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การขออนุญาตก่อสร้าง 


สรุป 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 30 วัน

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

 


สรุป 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง

 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การช่วยเหลือสาธารณภัย

สรุป 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ดำเนินการในทันที

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน


สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 7 วัน

 

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 20 วัน

 

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 20 วัน


   แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 20 วัน

 

 

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

 

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

 


สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 20 วัน

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การจดทะเบียนพาณิชย์


สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 9 นาที


 

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 


สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 5 นาที

 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการสรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 5 นาที 


แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นระยะเวลา 5 นาที

 

สถิติการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

ด้านงานรายได้/ภาษี

163

 

ด้านสาธารณภัย

26

 

ด้านการก่อสร้าง

62

 

ด้านงานทะเบียนพาณิชย์

52

 

ด้านสวัสดิการสังคม

53

 

รวม

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,208