ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

    เรื่อง   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

……………………

                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

                   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เรียบร้อยแล้ว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561

                                                        ลงชื่อ

                                                                                          เดชาธร จันทร์อบ
                                                                                 (นายเดชาธร   จันทร์อบ)

                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,208