ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการแพทย์

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล         นายไพศาล ชาญไพวรรณ์ (ก๋งศาล)
เกิดเมื่อวันที่  1 มกราคม 2482                 ปัจจุบันอายุ    80     ปี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  35 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
จบการศึกษา            มศ.3
ประกอบอาชีพหลักคือ           -
ความสามารถเฉพาะ
          มีความสามารถในการรักษาอาการเจ็บป่วยของเด็ก กวาดยา รักษาโรคท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งอาการอื่น ๆ เช่น การถูกพิษ เด็กร้องไห้ไม่หยุด งูสวัด อาการไข้ต่าง ๆ ผิดสำแดงประเภทต่าง ๆ ตกเลือดหลังคลอด ฯลฯ การรักษาของนายไพศาล ชาญไพวรรณ์ ประกอบด้วยการรักษาอยู่ที่บ้าน และไปรักษาที่บ้านคนไข้
สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาผู้เจ็บป่วยโรคต่าง ๆ สิ่งที่ต้องใช้คือสมุนไพรพื้นบ้าน

สิ่งที่ทำให้ภูมิปัญญาคงอยู่  นายก๋งศาล  ได้อธิบายสรุปไว้ดังต่อไปนี้
๑. มีความเสียสละ มีคุณธรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่มีการเรียกร้องค่ารักษา รวมทั้งมีการพูดคุยให้ข้อมูลแก่คนไข้รวมทั้งมีการให้กำลังใจแก่คนไข้ที่มารับการรักษา
๒. เนื่องจากในชุมชนท้องถิ่นประชาชนยังมีความเชื่อในการรักษาแบบพื้นบ้าน
๓. การได้เห็นประสิทธิภาพในการรักษาช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
๔. การที่ภูมิปัญญามีการสะสมความรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานทำให้ชาวบ้านมี ความเชื่อถือ
๕. การมีสมุนไพรที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น
๖. การใช้มนต์คาถา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นกระบวนการที่ยังพิสูจน์ไม่ได้

ผลงานที่ผ่านมา
          ผลงานด้านการเป็นหมอพื้นบ้าน
- มีบทบาทการรักษาอาการเจ็บป่วย ด้วยโรคต่าง ๆ โดยมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเป็นพิเศษ คือ โรคเด็ก ซาง ระ โรคพื้นบ้าน อาการผิดสำแดง งูสวัด คางทูม เด็กเป็นซางตานขโมยและผู้ที่ถูกคุณไสย

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ
          -
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
          ได้นำความรู้เรื่องสมุนไพรไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจมาเล่าเรียน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,791