มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด 

เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

..............................................................................................

    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามที่กฏหมายอื่นกำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุม ดูแล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อำนาจในการปกครองโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ

   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารไว้ดังนี้

   1.การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอิสระ

   2.ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบด้วยเหตุผลดังนี้

        2.1 ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่

       2.2 ขั้นตอนที่สอง ข้อกฎหมาย ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (2.1) ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาระสำคัญ

       2.3 ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินว่ากฎหมายได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซึ่งสามารถตจัดสินใจใช้อำนาจหรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

                 


                                               นายเดชาธร จันทร์อบ

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,210