ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดเรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ป.1)เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดเรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ป.1)เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,789