ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ใสสะอาดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
เรื่อง  การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ใสสะอาด
_______________________________
 
ด้วยจังหวัดตราดให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดใสสะอาด” ให้บุคลากรของทุกส่วนราชการทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้
 
1. ยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมทุกกรณี
4. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ กำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
​ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
 
 
(นายเดชาธร  จันทร์อบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,215