คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ที่  344/2562

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน  ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ

-------------------------------

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีการสั่งการ  ควบคุม และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  และเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการ ไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา  25  วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด (ก.อบต.จ.   ตราด) เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ข้อ 239 - 248

1.   ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละสายงานตามโครงสร้างส่วนราชการ ในกรณีเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  
การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าวในกรณี ดังนี้

 

ตำแหน่งที่มอบอำนาจ

สายงาน/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ

สายงาน/งาน

ชื่อ-สกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขที่ตำแหน่ง

15-3-00-1101-001

-

นายเลิศรบ  สายทองภู่

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-04-2103-001

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขที่ตำแหน่ง

15-3-01-2101-001

งานบริหารงานทั่วไป

นายประชา  คิดดี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-01-3102-001

งานการเจ้าหน้าที่

นายประชา  คิดดี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-01-3102-001

งานนิติการและคดี

นางสาวจุฑาลักษณ์  น้อยศรีอยู่

ตำแหน่งนิติกร

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-01-3105-001

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นายณฐกร  ลีลาวัตร

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-01-3801-001

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ปิยพร  ประพันธ์พจน์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-01-3801-001

 

 

 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจุฑาลักษณ์  น้อยศรีอยู่

ตำแหน่งนิติกร

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-01-3105-001

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายประชา  คิดดี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-01-3102-001

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ตำแหน่ง

15-3-04-2101-001

งานการเงินและบัญชี

นางปทิตตา  วงศ์ศรียา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-04-3201-001

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นายศุภชัย  ศรีแสง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เลขที่ตำแหน่ง  15-3-04-3201-001

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางปทิตตา  วงศ์ศรียา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-04-3201-001

ผู้อำนวยการกองช่าง

เลขที่ตำแหน่ง

15-3-04-2103-001

งานก่อสร้าง

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-05-4701-001

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เลขที่ตำแหน่ง 15-3-05-4701-001

 

            ทั้งนี้ตั้งแต่  11 พฤศจิกายน  2562  เป็นต้นไป

           

                                               สั่ง  ณ  วันที่  11  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

 

 

 

                                                  (นายเดชาธร  จันทร์อบ)

 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,209