คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดที่  301 / 2562

 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

…………………………………………………

     เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ข้อ ๒๔๐ (๒) ข้อ ๒๔๑ และข้อ ๒๔๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ จึงให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนี้

    1. นายเลิศรบ สายทองภู่         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ – ๓ ๐5 ๒๑๐3 – 001

    2. นางพฤกศร  พึ่งไทย            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ – ๓ ๐๔ ๒๑๐2 – ๐๐๑

    2. นายสุรพัศ  ระถะยาน           ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด    เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ – ๓ ๐๑  –๒๑๐๑ – ๐๐๑

                    ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี

                              ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม พ.ศ.2562 บัดนี้เป็นต้นไป

           สั่ง ณ  วันที่    11    ตุลาคม   พ.ศ.  2562

                                                   

 

                                                  (นายเดชาธร  จันทร์อบ)

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,209