คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าสำนัก อบตเกาะกูดคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ที่ 300 / ๒๕๖2

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง
และ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เกาะกูด

…………………………………………………..                  

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดตราด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลข้อ ๒๔๐ (๓) ข้อ ๒๔๑ ข้อ ๒๔๒ และข้อ ๒๔5 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใด คนหนึ่ง ที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

                    ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกรณีผู้อำนวยการกอง ไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ดังนี้

1. กรณี นายสุรพัศ  ระถะยาน  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ – ๓ - ๐๑ – ๒๑๐๑ - ๐๐๑ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้  นายณฐกร  ลีลาวัตร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ๑๕ – ๓ - ๐๑ – ๓๘๐๓ - ๐๐๑ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

                       ๒. กรณี นางพฤกศร  พึ่งไทย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ – ๓ - ๐๔ – ๒๑๐๒ - ๐๐๑ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ นางปทิตตา  วงศ์ศรียา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ – ๓ - ๐๔ – ๒๑๐๒ – ๐๐๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

           3. กรณี นายเลิศรบ  สายทองภู่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ – ๓ - ๐๕ – ๒๑๐๓ – ๐๐๑ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ นายสุรพัศ  ระถะยาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ – ๓ - ๐๑ – ๒๑๐๑ – ๐๐๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562  เป็นต้นไป

สั่ง ณ  วันที่ 11  ตุลาคม   พ.ศ.  2562

 

                                                  (นายเดชาธร  จันทร์อบ)

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,208