คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ที่  391 /๒๕62

เรื่อง    การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

.........................................................

                       

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด (ก.อบต.จ.ตราด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้

                    นางสาวประภาพันธ์  ปั้นชู   ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.)           เลขที่ตำแหน่ง  15-3-๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบล  กำหนดแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดตราด และอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้    รวมทั้งกำกับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                    . สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

                         มอบหมายให้ นายสุรพัศ  ระถะยาน  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานทั่วไป )  เลขที่ตำแหน่ง  ๑๕- ๓ – ๐๑ – ๒๑๐๑ – ๐๐๑  เป็นหัวหน้า กำกับดูแล รับผิดชอบและบังคับบัญชา  สั่งการภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น  งานธุรการ งานบุคคล งานนิติกร  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมดูและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ   งานเรียบเรียงและเตรียมการสำหรับ ประชุม  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล    โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

๑.๑  งานสารบรรณ   ให้  นายณฐกร ลีลาวัตร   ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๓๘๐๑ – ๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนางกานต์นภา  ม่วงคำ เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การบันทึกข้อมูลต่างๆ ของ อบต. การดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด อำเภอ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ ให้ นายประชา  คิดดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๓๑๐๒ – ๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนางสาวจุฑาลักษณ์  น้อยศีอยู่ ตำแหน่ง นิติกร เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๒๑๐๑ – ๐๐๑ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดทำทะเบียนสมาชิก  สภา อบต.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รักษาสมุดลงเวลาและการลาของพนักงาน การดำเนินการทางวินัย งานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๓  งานนโยบายและแผน  ให้ นายสุรพัศ  ระถะยาน  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานทั่วไป )  เลขที่ตำแหน่ง  ๑๕- ๓ – ๐๑ – ๒๑๐๑ – ๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติ  ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน  และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน       ทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตตำบลและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคงานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้  - รายจ่าย งานแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต  งานจัดทำและ เรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน และงานบริหารทั่วไปเฉพาะงานบริหารงานบุคคลของ อบต. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๔  งานกฎหมายและคดี ให้ นางสาวจุฑาลักษณ์  น้อยศรีอยู่ ตำแหน่ง นิติกร เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๒๑๐๑ – ๐๐๑ มีหน้าที่ จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล งานดำเนินการรับ ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบล ก่อนการบังคับใช้ งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ อบต. งานนิติกรรม สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อบต.  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ให้ นายประชา  คิดดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๓๑๐๒ - ๐๐๑   เป็นผู้รับผิดชอบ และนายณฐกร  ลีลาวัตร  ตำแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน  เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๓๘๐๑ - ๐๐๑ เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น   สรุปรายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ   งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๖  งานกิจการสภา ให้ นางสาวประภาพันธ์  ปั้นชู ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๐ –๑๑๐๑ - ๐๐๑ โดยมีนายสุรพัศ ระถะยาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเลขที่ตำแหน่ง  ตำแหน่ง  ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๒๑๐๑ – ๐๐๑ และนายณฐกร ลีลาวัตร ตำแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน  เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๓๘๐๑ - ๐๐๑ เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่ งานระเบียบวาระการประชุม ระเบียบข้อบังคับประชุม งานการประชุม งานอำนวยการและประสานงานการประชุม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.7  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ให้  นายสุรพัศ  ระถะยาน   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานทั่วไป )  เลขที่ตำแหน่ง  ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๒๑๐๑ – ๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นายประชา  คิดดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๓๑๐๒ - ๐๐๑  นางกาญจนา นาคประสพ ตำแหน่ง ครู คศ.1  และนางสาวชลธิชา ศิริเมือง เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กในระดับก่อนวัยเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  ด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านความคิด  และด้านสติปัญญา  การพัฒนาให้เด็กได้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยเรียนในระดับต่อไป การจัดทำข้อมูลเด็ก  การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  วิชาการสำหรับเด็ก การติดตามและประเมินผล  กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงภารกิจด้านการจัดการศึกษาที่ อบต. ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น   งานศูนย์เยาวชนและงานการกีฬา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.8  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้ นางสาวประภาพันธ์  ปั้นชู ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นปู้รับผิดชอบ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๐ –๑๑๐๑ - ๐๐๑ โดยมี นายสุรพัศ  ระถะยาน   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานทั่วไป )  เลขที่ตำแหน่ง  ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๒๑๐๑ – ๐๐๑ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ งานป้องกันยาเสพติด งานโรคเอดส์  งานรักษา ความสะอาด งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค งานควบคุม  สิ่งปฏิกูล งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุม  การประกอบการค้าที่  น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.9   งานส่งเสริมการเกษตร  ให้ นายสุรพัศ  ระถะยาน   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานทั่วไป )  เลขที่ตำแหน่ง  ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๒๑๐๑ – ๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพ  สามารถแข่งขันในตลาดกับที่อื่นได้   ตลอดจนส่งเสริมการ มีรายได้และการมีงานทำของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถยกระดับขึ้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.10  ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ให้ นายณฐกร ลีลาวัตร   ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๓๘๐๑ - ๐๐๑ โดยมี นายประชา  คิดดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ตำแหน่ง ๑๕ - ๓ – ๐๑ – ๓๑๐๒ – ๐๐๑ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  เช่น  เด็กและเยาวชน  คนชรา  คนขอทาน  โสเภณี  ผู้ต้องขัง ผู้ป่วยเอดส์   คนพิการและทุพพลภาพ  และประชาชนที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัว  หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคม  โดยส่วนรวมพิจารณาปัญหาและการให้สงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์  

งานอื่น ๆ ให้พนักงานจ้าง ทุกคนเป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานให้เสร็จ เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

 สั่ง ณ  วันที่  18     ตุลาคม   พ.ศ.  2562

 

 

                                                  (นายเดชาธร  จันทร์อบ)

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,208