คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่างคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ที่ 393 /๒๕๖2

เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

.........................................................

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ และ มาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒  ประกอบข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด (ก.อบต.จ.ตราด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้

 

1.  กองช่าง   

                     ให้ นายเลิศรบ  สายทองภู่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  เลขที่ตำแหน่ง   ๑๕ - ๓ – ๐๕ – ๒๑๐๓ – ๐๐๑   เป็นหัวหน้า กำกับดูแล  รับผิดชอบและบังคับบัญชาสั่งการภายในกองช่าง  มีหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการวางโครงการ  การรวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อใช้ในงานออกแบบ วางผังหลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์ และออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม  บำรุงรักษา  และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุม  การเขียนแบบ  รูปรายการก่อสร้าง   การประมาณราคา   ตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและบริการงานทั่วไปของหน่วยงาน งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้

 

                     1.1  งานก่อสร้าง  ให้ นายเลิศรบ สายทองภู่  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  เลขที่ตำแหน่ง   ๑๕ - ๓ – ๐๕ – ๒๑๐๓ – ๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบและ ให้ นายนธี  อินทสุวรรณ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการที่จะขอรับงบประมาณจาก อบต. หรือหน่วยงานอื่น   งานบำรุง  ซ่อมแซม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบต.  การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ  และการออกแบบก่อสร้างและบูรณะถนน  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะของ  อบต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                    1.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   ให้ นายเลิศรบ  สายทองภู่  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  เลขที่ตำแหน่ง   ๑๕ - ๓ – ๐๕ – ๒๑๐๓ – ๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบและ ให้ นายนธี  อินทสุวรรณ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบ  งานประเมินราคา  งานวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                      1.3  งานประสานสาธารณูปโภค  ให้ นายเลิศรบ  สายทองภู่  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  เลขที่ตำแหน่ง   ๑๕ - ๓ – ๐๕ – ๒๑๐๓ – ๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบและ ให้ นายนธี  อินทสุวรรณ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เขื่อน งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่  งานไฟฟ้าถนน  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ   งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา  งานผังเมือง  งานธุรการ  งานสารบรรณ  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                      1.4  งานผังเมืองให้ นายเลิศรบ  สายทองภู่  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  เลขที่ตำแหน่ง   ๑๕ - ๓ – ๐๕ – ๒๑๐๓ – ๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบและ ให้ นายนธี  อินทสุวรรณ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่เกี่ยวกับการร่างการเขียนแบบแปลน  แผนผัง  สำหรับการวางผังเมือง  ดำเนินการสำรวจ  รวบรวม  ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ  ทางวิศวกรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ และชุมชนในบริเวณเขตสำรวจเพื่อการวางผังเมืองรวมทั้งศึกษาสำรวจโครงการ และนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เพื่อประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์วิจัย  และเพื่อใช้ในการจัดทำวางผังเมือง  การจัดทำแผนที่ภาษี  หรือเพื่อการแก้ไขป้องกันปัญหาต่าง ๆ  ทางด้านการ       ผังเมือง  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่น ๆ ให้พนักงานจ้าง ทุกคนเป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานให้เสร็จ เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

 

 สั่ง ณ  วันที่  18    ตุลาคม   พ.ศ.  2562

 

 

 

                                                  (นายเดชาธร  จันทร์อบ)

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,213