คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลังคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

ที่  392 /๒๕๖2

เรื่อง   การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

.........................................................

 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่ง่าวนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ในส่วนการคลัง โดยขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้

 

 1. กองคลัง 

                    ให้ นางพฤกศร  พึ่งไทย   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง )   เลขที่ตำแหน่ง  ๑๕ - ๓ – ๐๔ – ๒๑๐๒ – ๐๐๑ เป็นหัวหน้า กำกับดูแล รับผิดชอบและบังคับบัญชาสั่งการภายในส่วนการคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานการคลังหลายด้าน  เช่น งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ  งานธุรการ  งานการจัดการ  เงินกู้  งานจัดระดับงาน  งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอและให้คำปรึกษาแนะนำการทำความเห็นและสรุปรายงาน  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.1  งานการเงิน  ให้ นางปทิตตา  วงศ์ศรียา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

เลขที่ตำแหน่ง  ๑๕ - ๓ – ๐๔ – ๔๒๐๑ – ๐๐๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย รับ  นำส่ง  เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  งานตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนและเงินอื่นๆ  งานเบิกจ่าย  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ  งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          1.2  งานบัญชี  ให้ นางสาวกัญญลักษณ์  โยธาภิรมย์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้  รายจ่ายทุกประเภท  งานตรวจสอบบัญชี  งานวิชาการด้านการเงิน  การบัญชีและการพัสดุงานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                      1.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน  ให้  นางขวัญศิริ  ระยับศรี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 มีหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อและการจ้าง  งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  งานการจำหน่ายพัสดุ การอนุมัติดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            1.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   ให้ นายศุภชัย  ศรีแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน   เลขที่ตำแหน่ง 15-3-04-4204-001 มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำประกาศให้มีการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชี ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  จัดเก็บทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  การพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษี แก่ผู้เสียภาษี  งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีต่างๆ งานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี  งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ  งานเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการ  เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น  งานพัฒนารายได้  และงานเร่งรัดรายได้  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             งานอื่น ๆ ให้พนักงานจ้าง ทุกคนเป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานให้เสร็จ เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ  วันที่  18   ตุลาคม   พ.ศ.  2562

 

 

 

                                                  (นายเดชาธร  จันทร์อบ)

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,208