ประกาศประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ประกาศองค์การบริหารตำบลเกาะกูด

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-----------------------------------------------

                    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และนายอำเภอเกาะกูดได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่   20 กันยายน 2564 นั้น

                    อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 และข้อ 39 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.kokut.org

                        ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

                                 ประกาศ ณ วันที่    20     เดือน กันยายน   พ.ศ. 2564

                                               

 

(นายเดชาธร   จันทร์อบ)

นายกองค์การบริหารตำบลเกาะกูด

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,278