แผนการดำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

……………………………………

                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

                  บัดนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                            ประกาศ ณ วันที่       เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕64

 

 

                                                   (ลงชื่อ)

                                                                      (นายเดชาธร จันทร์อบ)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,784