เลือกตั้ง 64

รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,208