ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ใสสะอาด 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด  ได้ประกาศเจตนารมณ์  “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ใสสะอาด 2566”   จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดทุกท่าน  “งดการรับ และการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส”  เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,212