ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 10 มีนจาคม 2565 นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้ตรวจคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครและสิ้นสุดระยะเวลาในการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและวันและเวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 10 มีนจาคม 2565 นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้ตรวจคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครและสิ้นสุดระยะเวลาในการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและวันและเวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้อ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,789