ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
……………………
​ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รวม 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นั้น
​บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 3 อัตรา การขึ้นบัญชี โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยตามที่ประกาศกำหนดไว้มีผู้ผ่านการสรรหา ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
 No photo description available.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,218