วันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นายเดชาธร จันทร์อบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ร่วมกับข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่หรือบุคคลภายนอกผู้เข้ามาติดต่อราชการได้รับทราบถึงการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น หรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการประพฤติไม่ชอบในทุกรูปแบบ เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฎิบัติหน้าที่ราชการโดยอยู่บนพื้นฐานของการไม่ทุจริตคอรัปชั่นและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

Visitors: 81,786