ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566












ประกาศองค์การบริหารตำบลเกาะกูด

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-----------------------------------------------

                    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอเกาะกูดได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่   ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

                    อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖ และข้อ ๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.kokut.org

                        ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                                 ประกาศ ณ วันที่    ๒๐     เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๕

                                               

 

(นายเดชาธร   จันทร์อบ)

นายกองค์การบริหารตำบลเกาะกูด

Visitors: 85,209