โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด นำโดย นายเดชาธร  จันทร์อบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จัดทำโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สามชิกสภา พนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบติงาน

Visitors: 81,789