วันต่อต้านคอรัปชั่น

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 30 คน ร่วมกันกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต แสดงสัญลักษณ์  ต่อต้านการทุจริต เชิญชวนให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปกป้องและ   รักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน  Facebook สำนักงาน ป.ป.ช. 

Visitors: 81,791