สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จัดประชุมสภาฯสมัยสามัญที 2  ประจำปี 2565  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมเอื้ออาทรผู้สูงอายุ  ตำบลเกาะกูด  โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่อง    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

………………………………………………………………………………………………………………

 ระเบียบวาระที่ 2         เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

………………………………………………………………………………………………………………

 ระเบียบวาระที่ 3         เรื่อง    การพิจารณารับโอนทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น

                               ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

             ๓.๑ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดส่งมอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานท่าเรือน้ำลึกบ้านคลองหินดำ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ประเภทสิ่งปลูกสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๔๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดเป็นผู้ดูแลรักษา

………………………………………………………………………………………………………………

 

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่อง    การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

  เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่องอื่นๆ

................................................................................................................................................................................................


 
Visitors: 81,789