สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดสมัยสามัญที่ 3/2565 วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุตำบลเกาะกูด  เวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่อง    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่อง    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๖  วาระที่ 1

                                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่อง     การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๖ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 7 คน

                                      การเลือกคณะกรรมการการแปรญัตติ ให้สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน

                                      1. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ชื่อ.........................................................................

                                                ผู้เสนอ......................................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 1 ....................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 2 ....................................................................................

 

                                      2. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ชื่อ.........................................................................

                                                ผู้เสนอ......................................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 1 ....................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 2 ....................................................................................

 

                                      3. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ชื่อ.........................................................................

                                                ผู้เสนอ......................................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 1 ....................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 2 ....................................................................................

 

                                      4. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ชื่อ.........................................................................

                                                ผู้เสนอ......................................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 1 ....................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 2 ....................................................................................

 

                                      5. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ชื่อ.........................................................................

                                                ผู้เสนอ......................................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 1 ....................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 2 ....................................................................................

 

                                      6. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 ชื่อ.........................................................................

                                                ผู้เสนอ......................................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 1 ....................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 2 ....................................................................................

 

                                      ๗. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗ ชื่อ.........................................................................

                                                ผู้เสนอ......................................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 1 ....................................................................................

                                                - ผู้รับรองคนที่ 2 ....................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่อง     การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ    หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น

                                      กำหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติในวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม 256๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองสองคน

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ระเบียบวาระที่ ๖         เรื่องอื่นๆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Visitors: 81,790